MONES - Výskum monitorovania neštandardných stavov...

Názov projektu: Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

Žiadateľ projektu: Qintec s.r.o. 

Partner projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave

ITMS kód projektu: 26220220159

Celkové výdavky projektu (EUR): 1 174 150,65€
Požadovaná výška NFP (EUR): 963 791,32€
Umiestnenie projektu (NUTS III): 021 – Trnavský kraj

Stránka projektu: mones.qintec.sk

Zverejnená Zmluva o poskytnutí NFP č. 163/2012/2.2/OPVaV je na http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=447633&l=sk

 

VAopeu

 

Projekt je riešený v rámci operačného programu Výskum a vývoj. 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Strategický cieľ projektu: Zvýšenie inovatívnosti Qintec s.r.o. aplikáciou výsledkov výskumu s STU do technologického zlepšenia monitorovania a vyhodnocovania nebezpečného prostredia. 

 

Globálny cieľ projektu: Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

 

Špecifické ciele projektu: Realizácia výskumu za účelom zlepšenia technológie a postupov monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne. 

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 

1.1 Výskum technologickej infraštruktúry systému merania a hodnotenia nebezpečných stavov

Cieľom aktivity je zlepšiť a optimalizovať technologické a komunikačné procesy, ktoré prebiehajú medzi jednotlivými prvkami technologickej infraštruktúry. Realizáciou aktivity 1.1 sa zabezpečí zlepšenie technologickej infraštruktúry systému merania a hodnotenia nebezpečných stavov vďaka novým poznatkom získaným výskumom.

 

1.2 Výskum komunikačných technológií a serverov systému merania a vyhodnocovania údajov

Cieľom aktivity je zlepšiť a optimalizovať komunikačné procesy, ktoré prebiehajú medzi meracími jednotkami a centrom pre riadenie zberu údajov. Realizáciou aktivity 1.2 sa zabezpečí výskum komunikačných procesov medzi meracími jednotkami a centrom pre riadenie zberu údajov a vďaka novým poznatkom následné zlepšenie komunikačných technológií a serverov systému merania a vyhodnocovania údajov.

 

1.3 Výskum zberu, merania a vyhodnocovania údajov s mobilnými a autonómnymi jednotkami

Cieľom aktivity je zlepšiť systém zberu, merania a vyhodnocovania údajov s mobilnými a autonómnymi jednotkami aplikáciou nových poznatkov výskumu. Realizáciou aktivity 1.3 sa vďaka novým poznatkom získaným výskumom technologickej infraštruktúry mobilných a autonómnych (diaľkovo riadených) meracích jednotiek zabezpečí zlepšenie zberu, merania a vyhodnocovania údajov s mobilnými a autonómnymi (diaľkovo riadenými) jednotkami v reálnom čase.

 

Merateľné ukazovateľe:

- Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike životného prostredia

- Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch

- Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj v oblasti IKT

- Počet zorganizovaných konferencií

- Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy

 

Obdobie realizácie projektu: 06/2012 - 06/2015 (36 mesiacov)

 

PARTNERI

KONTAKT

  • Logistická 10
  • 917 01 Trnava
  • Slovensko
  • +421 (0) 911 746 834
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.