Informácie o projekte AutoKvalifikuj sa!

Názov projektu: AutoKvalifikuj sa!

Žiadateľ projektu: Qintec a.s.

Kód ŽoNFP: NFP312010G297

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: 312010041 - 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Zverejnená Zmluva o poskytnutí NFP č. 163/2012/2.2/OPVaV je na https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3420714&l=sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Konkrétny cieľ: 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

Oblasť intervencie: Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci
formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej
sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania, a to aj usmerňovaním pri výbere povolania a potvrdzovaním
nadobudnutých zručností

Hospodárska činnosť: Vzdelávanie

   

 minedu

 

   

 eu

 

 

 oplz

 

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 

1 Realizácia ďalšieho vzdelávania zamestnancov z automobilového priemyslu (hlavná aktivita)

Cieľom aktivity je zabezpečenie realizácie ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov z automobilového priemyslu v rámci stanovaného harmonogramu, rozpočtu, oprávnenosti miesta realizácie a v požadovanej kvalite.

 

2 Koordinácia projektu

Cieľom aktivity je zabezpečenie plynulej realizácie projektu podľa stanoveného harmonogramu, rozpočtu, zdrojov a v požadovanej kvalite tak, aby sa naplnil celkový cieľ projektu.

PARTNERI

KONTAKT

  • Logistická 10
  • 917 01 Trnava
  • Slovensko
  • +421 (0) 911 746 834
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.