Kontakt

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky zmluvné vzťahy medzi Objednávateľom a spoločnosťou Qintec a.s. sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami Qintec a.s. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené Všeobecnými obchodnými podmienkami Qintec a.s. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.1. Kontaktné informácie

Adresa:Qintec a.s., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava
Tel.číslo: +421 911 746 834
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.2. Fakturačné údaje

IČO: 36738964
DIČ: 2022324887
IČ-DPH: SK2022324887
Číslo účtu: 2622805662/1100 (Tatrabanka)
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2280 5662 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10643/T.

2. Definície pojmov

2.1. Služby

Znamenajú najmä nasledovné služby a práce poskytované alebo vykonávané spoločnosťou Qintec a.s. pre Objednávateľa na základe jeho objednávky, resp. Zmluvy:
- Softvérové riešenia (webové aplikácie, informačné databázové systémy, priemyselné aplikácie reálneho času, riadiace a vizualizačné aplikácie, softvérové riešenia pre PDA, Groupware riešenia)
- Sieťové riešenia (správa a údržba siete a počítačov, serverové riešenia, zabezpečenie siete, bezpečnostný audit, VPN)
- Automatizačné riešenia (automatizované systémy, riadiace systémy výrobných liniek, telemetrické, monitorovacie a diaľkové systémy)
- Zabezpečovacie systémy
- Konzultačné služby a školenia
- Vydavateľská činnosť

2.2. Produkt

Znamená konkrétny výsledok poskytnutej Služby vo vzťahu ku konkrétnemu Objednávateľovi, resp. Odberateľovi, prípadne tovar, ktorého predaj je spoločnosťou Qintec sprostredkovaný.

2.3. Objednávateľ

Znamená klient spoločnosti Qintec, resp. klient jej zmluvného partnera, ktorému sa na základe Zmluvy zaviazala spoločnosť Qintec poskytnúť Služby či Tovar.

2.4. Kúpna zmluva ( Objednávka )

Znamená písomnú objednávku Služieb či Produktov spísanú Objednávateľom a akceptovanú spoločnosťou Qintec, ktorá ma formu a obsahové náležitosti stanovené spoločnosťou Qintec. Objednávateľ sa podaním Objednávky zaväzuje dodržať všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Qintec.

2.5. Zmluvné strany

Znamenajú spoločnosť Qintec a Objednávateľa spoločne, Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich

2.6. Všeobecné licenčné podmienky

Predstavujú licenčné podmienky spoločnosti Qintec, ktoré upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou Qintec a tretími osobami týkajúce sa využívania autorských práv a práv priemyselného vlastníctva, ktorých vlastníkom je spoločnosť Qintec.

2.7. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu spoločnosti Qintec s návrhom kúpnej zmluvy objednávateľa, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany spoločnosti Qintec. Od tohto momentu medzi spoločnosťou a objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.8. Obchodné podmienky

Zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi spoločnosťou Qinteca a objenávateľom v tomto dokumente. Objednávateľ v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1.

Ak v zmluve nie je stanovené inak, zmluvné strany nie sú oprávnené ďalej poskytovať a šíriť Produkt či súvisiace podklady a informácie, ktoré boli súčasťou poskytovania Služieb, resp. vytvárania Produktu.

3.2.

Objednávateľ sa zaväzuje dodávať spoločnosti Qintec podklady pre poskytovanie Služieb a vykonávanie prác na Produkte podľa časového harmonogramu, vo forme a kvalite špecifikovanej v Zmluve a/alebo Objednávke a poskytovať spoločnosti Qintec nevyhnutnú súčinnosť.

3.3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť spoločnosti Qintec dohodnutú cenu za poskytnuté Služby a/alebo vytvorený Produkt.

4. Cenník a platobné podmienky

4.1.

Cena za Služby a/alebo Produkt je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

4.2.

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ceny v Zmluve, Objednávke, Cenových ponukách a Cenníku sú uvádzané bez DPH.

4.3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať spoločnosti Qintec dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených spoločnosťou Qintec najneskôr do 14 dní odo dňa ich doručenia.

4.4.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy je spoločnosť Qintec oprávnená požadovať od Objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pri omeškaní presahujúcom 30 dní je spoločnosť Qintec oprávnená dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb resp. vykonávanie prác, pričom sa v takom prípade primerane posúvajú všetky dohodnuté termíny ukončenia a odovzdania prác.

4.5.

Ak v Zmluve nie je uvedené inak a časový harmonogram poskytnutia Služieb resp. vykonania prác na Produkte nepresahuje jeden mesiac, spoločnosť Qintec vystaví faktúru na dohodnutú cenu po poskytnutí Služieb resp. po prevzatí vytvoreného Produktu Objednávateľom.

4.6.

Ak v Zmluve nie je uvedené inak a časový harmonogram poskytnutia Služieb resp. vykonania prác na Produkte presahuje jeden mesiac, celková zmluvná cena podľa Zmluvy alebo Objednávky sa rozdelí na dve časti v pomere 60% a 40%. Prvá časť vo veľkosti 60% z kúpnej ceny bude fakturovaná po podpísaní Zmluvy alebo akceptovaní Objednávky. Druhá časť vo veľkosti 40% zo zmluvnej ceny bude fakturovaná po prevzatí Produktu Objednávateľom.

4.7.

4.7 V prípade, ak realizácia Služby presiahne dohodnutý časový harmonogram a nie je to vinou spoločnosti Qintec ako subdodávateľa a to najmä meškaním prác hlavného dodávateľa, je spoločnosť Qintec oprávnená rozdeliť druhú časť zmluvnej ceny tak, že druhá časť vo veľkosti 40% zo zmluvnej ceny sa rozdelí na dve časti a to 30% zo zmluvnej ceny, ktorá bude fakturovaná k pôvodne dohodnutému termínu ukončenia realizácie, a 10% zo zmluvnej ceny, ktorá bude fakturovaná po prevzatí Produktu Objednávateľom.

5. Odovzdanie Produktu, reklamácie a zodpovednosť za škody

5.1.

Objednávateľ odovzdá spoločnosti Qintec potrebné podklady pre poskytnutie Služieb resp. vykonanie prác na Produkte v čase, mieste a forme uvedenej v Zmluve a/alebo Objednávke. Ak podklady nezodpovedajú špecifikácii alebo sú dodané po termíne uvedenom v Zmluve a/alebo Objednávke, spoločnosť Qintec je oprávnená primerane posunúť termín poskytnutia Služieb resp. odovzdania Produktu.

5.2.

Objednávateľ a spoločnosť Qintec spíšu o odovzdaní Produktu osobitný preberací protokol, ktorý tvorí prílohu k poslednej faktúre vystavenej na základe predmetnej Objednávky.

5.3.

Spoločnosť Qintec sa zaväzuje odovzdávaný Produkt upraviť resp. opraviť podľa požiadaviek Objednávateľa stanovených v špecifikácii prác a služieb. Ak Produkt nezodpovedá špecifikácii Objednávateľa ani po úprave, či oprave, alebo nie je odovzdaný v dohodnutom termíne z dôvodov na strane spoločnosti Qintec, s výnimkou prípadov vyššej moci, ktoré nastali na strane spoločnosti Qintec, má Objednávateľ právo jednotlivú Objednávku zrušiť, alebo Produkt prevziať a uplatniť si nárok na zľavu z ceny primeranú oneskoreniu dodania Produktu.

5.4.

V prípade technickej poruchy, ktorá spoločnosti Qintec znemožní poskytnutie Služieb, resp. dodanie Produktu Objednávateľovi v dohodnutom čase, budú Služby resp. Produkt po vzájomnej dohode odovzdané náhradným spôsobom na náklady tej Zmluvnej strany, u ktorej technická porucha vznikla.

5.5.

Spoločnosť Qintec nebude v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť Produkt, a to aj vtedy, keď bola spoločnosť Qintec upozornená na takéto škody.

5.6.

Dodávaný tovar zostáva naším majetkom až do zaplatenia všetkých našich pohľadávok vyplývajúcich z dodávky (vrátane vedľajších poplatkov). Nenesieme žiadnu zodpovednosť za neskoré dodanie alebo nedodanie tovaru zavinené prepravnou službou, vinou výrobcu, dodávateľa alebo iných nepredvídateľných prekážok.

6. Osobné údaje a ich ochrana

6.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť spoločnosti Qintec svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

6.2.

Zmluvné strany sa dohodli, žeobjednávateľ v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť spoločnosti Qintec svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

6.3.

Objednávateľ uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby spoločnosť Qintec spracovala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti spoločnosti a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spoločnosť Qintec sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľom spoločnosti Qintec.

6.4.

Spoločnosť Qintec vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou Qintec a objednávateľom.

6.5.

Objednávateľ odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

7. Spoločné ustanovenia

7.1.

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

7.2.

Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byt podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

8. Rozhodcovská doložka

8.1.

Voľba rozhodného práva: Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky; a to vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich zo zodpovednosti za škodu.

8.2.

Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú výlučne v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude rozhodovať Stály rozhodcovský súd so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý si zmluvné strany dohodnú v čase, keď dôjde k sporu, alebo inej skutočnosti uvedenej v rozhodcovskej doložke (čl. XII., bod 2 tejto Zmluvy). Strany sa v zmysle ust. § 42 ZRK dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa ust. § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania).

9. Záverečné ustanovenia

9.1.

V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

9.2.

Spoločnosť Qintec si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto Podmienok, pričom o zmenách bezodkladne informuje klientov formou zverejnenia zmien na internetovej stránke www.qintec.sk s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2015 a je ich možné stiahnuť si vo forme dokumentu TU.

 

KONTAKT

  • Priemyselná 5/C
  • 917 01 Trnava
  • Slovensko
  • +421 (0) 911 746 834
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.